Zorg

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om de gestelde doelen te bereiken. Ook wij willen onderwijs bieden waar de ouders, de leerlingen, het bestuur, het team en de overheid allemaal tevreden mee zijn. De Inspectie van het Onderwijs houdt hier ook toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Zij bezoekt eens in de vier jaar het bestuur van de school en de scholen. De Marlijn werkt dagelijks aan het verbeteren van haar onderwijs via de methodiek van stichting leerKRACHT (https://stichting-leerkracht.nl/). Ons motto is: elke dag samen een beetje beter. Het doel is om steeds beter in te kunnen spelen op de instructiebehoeften van de groep en de individuele leerlingen. Steeds meer leerlingen kunnen al versneld door de leerstof en moeten in onze ogen niet opgehouden door de klassikale instructie. De leerstof stemmen wij niet af op de gemiddelde leerling maar op de individuele behoefte van het kind.

Interne kwaliteitszorg
De kwaliteit van ons onderwijs staat bij ons altijd voorop. Kritisch volgen wij de ontwikkelingen op alle gebieden waar we als school mee te maken krijgen. Waar nodig of wenselijk worden vernieuwingen op een zorgvuldige en verantwoorde wijze ingevoerd. Op deze manier zijn wij voortdurend bezig om ons onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Regelmatig worden verouderde methoden en materialen vervangen door modernere, maar ook wordt veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van de teamleden. We hanteren op school een systeem voor interne kwaliteitszorg. Daarmee willen we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische wijze bewaken en waar nodig verbeteren. 

Kwaliteitsinstrumenten
Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen bepalen hebben we een aantal instrumenten tot onze beschikking.

Landelijk genormeerde toetsen van het CITO/IEP
De IEP-Eindtoets, die een beeld geeft van de cognitieve mogelijkheden van het kind. Ook kunnen we als school zien op welke onderdelen we t.o.v. het landelijke gemiddelde scoren. Daarnaast voert de directie samen met het bestuur 3x per jaar een kwaliteitsgesprek.

De ouderenquête + leerlingenenquête
Eén keer in de twee jaar krijgen alle ouders de gelegenheid om zich via een ouderenquête uit te spreken over de school. Daarbij kunnen allerlei stellingen worden beantwoord met ja, nee of geen mening. Daarnaast wordt er ook ruimte geboden voor eigen opmerkingen. De resultaten hiervan worden gedeeld met de MR en alle ouders middels de nieuwsbrief.

Personeelsenquête
Ook wordt één keer per twee schooljaren een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ons personeel. Gevraagd wordt onder andere naar het gevoel van veiligheid, de werkomstandigheden, de onderlinge communicatie, de besluitvorming enzovoort. De resultaten hiervan worden besproken met het team én er worden verbeteracties uitgezet.

Parnassys
Dit is ons digitale leerling-administratiesysteem. Naast de leerling- en oudergegevens gebruiken we dit instrument ook als leerlingvolgsysteem, waarin alle zorgdocumenten, de toetsresultaten en oudergesprekken worden geadministreerd. Ook gebruiken we Parnassys om diverse rapportages te kunnen bekijken; zowel op school-, als op groeps- en individueel niveau.

De uitkomsten van het bezoek van de inspecteur
Ook de minister wil ons op gezette tijden controleren. Daarvoor heeft hij/zij een aantal inspecteurs in dienst. Deze inspecteurs bezoeken ons eens in de vier jaar voor een uitgebreid onderzoek: het Periodiek Kwaliteitsonderzoek. De inspecteur beoordeelt de kwaliteit door groepsbezoeken en/of gesprekken met bestuur, directie, Interne Begeleider en leerkrachten, kinderen en ouders te voeren. Op de Marlijn heeft de onderwijsinspectie in het schooljaar 2020-2021 een thematisch onderzoek uitgevoerd. Wij kregen hiervoor een positieve waardering van de onderwijsinspectie. Daarnaast vraagt hij (jaarlijks) gegevens aan te leveren over resultaten, verwijzingen van kinderen naar speciaal onderwijs/voortgezet onderwijs, het aantal zittenblijvers, leerlingen met een zgn. arrangement e.d. De rapporten van de inspectie zijn na te lezen op www.onderwijsinspectie.nl.

Cookie instellingen