HB Onderwijs

Delphina groep - voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen
In de Delphinagroep op de Marlijn krijgen leerlingen op hun eigen niveau les in de kernvakken (rekenen, taal, spelling en lezen). Deze stof wordt zodanig gecompact dat er veel tijd overblijft voor andere lessen, lesmateriaal en uitdaging. Er wordt vooral op een andere manier gewerkt. Zo worden de onderwerpen aangeboden via top-down leren (leren van geheel-naar-deel) en is er veel aandacht voor mindset en ‘leren leren’. De lessen Spaans en schaken worden door een vakleerkracht gegeven. Verder is er veel aandacht voor ‘creatief denken’: buiten de gebaande paden en  probleemoplossend denken, fouten zien als leermogelijkheden, een ondernemende en onderzoekende houding. Op het weekprogramma staan filosoferen, debatteren, projectonderwijs, wetenschap & techniek. Ook worden regelmatig excursies en gastlessen gehouden in het kader van een relevant thema of de actualiteit. De ontwikkeling en behoefte van het kind wordt goed in de gaten gehouden door de hoogbegaafdheidsspecialisten en ib-er van de Marlijn. Om het contact met leeftijd- en schoolgenoten te bevorderen is het kind in de Delphinagroep gekoppeld aan een reguliere groep op de Marlijn. Zo worden de lessen Engels in de reguliere groep gevolgd en zijn er gezamenlijke pauzemomenten.

Hoogbegaafde kinderen
Onder hoogbegaafdheid wordt verstaan het hebben van hoge intellectuele capaciteiten, creatief zijn in het bedenken van oplossingen en het hebben van doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen. De kenmerken van een hoogbegaafd kind zijn onder andere dat hij/zij veel vragen stelt en antwoorden zoekt, vaak al vroeg een grote woordenschat heeft, een groot gevoel voor rechtvaardigheid heeft en hoge eisen aan zichzelf stelt. Hoogbegaafde kinderen die graag in de groep willen passen, vertonen vaak ander gedrag thuis dan op school. Zo vertonen ze bijvoorbeeld op school aangepast gedrag en reageren dat thuis af in druk of boos zijn. Of ze doen op school mee met de taken en vragen thuis nog veel extra uitdaging (extra sommen, vragen over hoe dingen werken, eindeloos knutselen of kleuren). Ongeveer 2% van de kinderen is hoogbegaafd. Dat betekent niet dat ze op school ook zomaar goed presteren. Ze denken en leren anders, vanuit inzicht. Ze zien eerst het geheel en daarna de onderdelen waaruit het geheel bestaat. Vaak moeten ze alsnog ‘leren leren’ omdat het ze aan uitdaging heeft ontbroken om zich die vaardigheid eigen te maken. Dat heeft tot gevolg dat een hoogbegaafd kind in het reguliere onderwijs kan vastlopen omdat hij/zij de lessen ‘saai’ vindt, ondanks een aangepast aanbod van plusklas, compacten en verrijken, daardoor vaak afwezig is (waardoor het er de schijn van kan hebben dat het kind de reguliere stof nog niet beheerst). Dan is er sprake van onderpresteren. Ook kan het kind vastlopen in het idee dat hij/zij alles in één keer en perfect moet kunnen, waardoor hij/zij niet aan een opdracht durft te beginnen waarvan hij/zij niet zeker weet dat hij/zij hem positief kan afronden of waardoor het kind lang treuzelt om te starten. In dat geval kan er sprake van faalangst. Er wordt een andere aanpak gevraagd die in een reguliere groep vaak niet gerealiseerd kan worden. Deze aanpak zal hogere prestaties opleveren vanuit open vragen, probleemoplossend werken, bezig zijn met hogere denkvaardigheden, creativiteit en het duidelijk leren verwoorden van gedachten. Hoogbegaafde kinderen kunnen de lesstof van de basisschool in twintig tot veertig procent van de reguliere tijd leren beheersen. Het aanbod in een reguliere groep is voor een aantal hoogbegaafde kinderen niet toereikend. De kloof met de andere leerlingen is bijvoorbeeld te groot en de hoogbegaafde leerling heeft ontwikkelingsgelijken nodig voor zijn/haar zelfbeeld, welbevinden en ontwikkeling van het eigen potentieel.

Aanmeldingsprocedure en aannamebeleid
De aanmelding begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen van de formulieren.

 • Het aanmeldingsformulier

 • Het onderzoeksverslag met intelligentietest, niet ouder dan twee jaar en bij voorkeur afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog met ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid

 • Andere relevante verslagen of rapporten, bijvoorbeeld van een externe plusklas of coachingstraject

 • De oudervragenlijst

 • De leerkrachtvragenlijst  

De ouder- en leerkrachtvragenlijst ontvangen we bij voorkeur ook direct bij de aanmelding. Als u echter redenen heeft de huidige school nog niet over de aanmelding te informeren, kan het leerkracht vragenformulier in een later stadium nog worden ingeleverd.

Locatie
Het onderwijs in de Delphinagroep, gevestigd binnen obs De Marlijn, is bedoeld voor een specifieke doelgroep, de hoogbegaafde leerlingen.
Om dit onderwijs zo succesvol mogelijk te laten verlopen zijn de volgende voorwaarden opgesteld:

Voorwaarden voor toelating

 • De minimumnorm voor plaatsing op is een totaal IQ van 130 of hoger (bij voorkeur beschreven in de WISC-V). Bij een disharmonisch profiel zal er een uitgebreide bespreking binnen de toelatingscommissie plaatsvinden.

 • De huidige school kan onvoldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van het kind.

 • Er is vastgesteld dat het kind niet meer op zijn plek zit op het reguliere onderwijs en de verwachting is dat het Delphina-onderwijs meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van het kind.

 • Leerlingen kunnen technisch lezen op eind groep 4 niveau.

 • Aantoonbaar of een hoog vermoeden van: een hoge creativiteit, hoge taakgerichtheid, hoge gevoeligheid in minimaal één omgeving (op school/thuis en/of bij peers). Hiervoor vullen ouders en de huidige leerkracht van de leerling een vragenlijst in.

 • Indien er sprake is van leer- en/of gedragsproblematiek, is het ter beoordeling aan de aannamecommissie of het kind op de goede plek zit binnen Delphina. Er kan worden afgesproken dat het kind een observatieplek krijgt in Delphina, het kind blijft dan ingeschreven op de eigen school.

Indien niet aan alle aannamecriteria kan worden voldaan, maar hoogbegaafdheid wel is vastgesteld door een geregistreerde en diagnostisch geschoolde orthopedagoog/psycholoog met specialisatie hoogbegaafdheid, dan is aanmelding wel mogelijk. De toelatingscommissie zal dan een afweging maken op basis van alle informatie of plaatsing mogelijk is.

Procedure
De aanmelding kan gedaan worden via het aanmeldformulier op de website. Na ontvangst zal de hoogbegaafdheidsspecialist de andere documenten via mail sturen. 

Klik hier als u uw kind wilt aanmelden voor Delphina. Graag na het invullen per mail versturen aan i.twigt@demarlijn.nl. 

Als de minimaal vereiste documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Voor bespreking in de toelatingscommissie vindt altijd een kennismakingsgesprek met ouders plaats en is er contact geweest met de leerkracht en ib-er van de huidige school. Bij veel belangstelling hanteren wij een wachtlijst en is de volgorde van aanmelding belangrijk. De datum die geldt als aanmeldingsdatum is die waarop de het aanmeldformulier door is ontvangen.

Toelatingscommissie
De toelatingscommissie bestaat uit de directeur, de intern begeleider en de hoogbegaafdheidsspecialist van de Marlijn. De toelatingscommissie beoordeelt het dossier en geeft een advies. De toelatingscommissie gebruikt tevens de gegevens van de school van herkomst van uw kind om te beoordelen of uw kind toegelaten kan worden. Bij een positief advies wordt het kind besproken met de leerkrachten van Delphina. Daarna kan het kind worden ingeschreven op de Marlijn.

Evenwichtige groepen
De school streeft naar evenwichtige groepen. Gegevens als de leeftijdsopbouw van de groep, verdeling jongens en meisjes en het aantal kinderen met aanvullende speciale zorgbehoeften zijn van invloed op de definitieve plaatsing van de kinderen. Leerlingen die al ingeschreven zijn op de Marlijn in een reguliere groep hebben voorrang op de wachtlijst

Cookie instellingen