Typisch Marlijn

● De Marlijn is een openbare basisschool.
● Structuur en sfeer van veiligheid en vertrouwen; ‘gezellige discipline’
● Het bijbrengen van algemeen aanvaarde waarden en normen en het zicht houden op gestelde regels. 
● Leren rekening te houden met elkaar
● Een belangrijk motto: de vrijheid van de een, mag niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander.
● Veel aandacht voor groepsvorming en voorkomen van pesten door methode KiVa
● Het samenwerken en samenspelen van de oudere en jongere kinderen.
● Een duidelijke, herkenbare visie op Ieder kind wereldwijs. 
● Veel kleutermaterialen die aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van de kleuters.
● Bevorderen van de zelfstandigheid en het zelfstandig werken van de kinderen.
● Kinderen uitdagen en eisen stellen die passen bij het individuele kind.
● De aandacht voor de individuele leerling.
● Gebruik van Cito-leerlingvolgsysteem.
● Een goede zorgstructuur en groepsbesprekingen.
● Remedial teaching.
● Praktijk voor fysiotherapie, logopedie en dyslexiebegeleiding in het gebouw.
● Het gebruik van moderne en goede methoden.
● Veel materialen en een leerlijn voor kinderen die uitdaging nodig hebben.
● Een plusklas vanaf groep 5 voor hoogbegaafde kinderen.
● Een afdeling voor voltijd hoogbegaafdenonderwijs vanaf groep 5.
● Veel aandacht voor creatieve en culturele activiteiten.
● Mogelijkheid tot het volgen van Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) voor de kinderen van de groepen 6 en 7.
● De betrokkenheid en hulp van veel ouders bij allerlei schoolse activiteiten.
● Een enthousiast, gemotiveerd en hecht team.
● Een betrokken en goed functionerende medezeggenschapsraad en oudervereniging.
● Het open karakter van de school.
● Een speellokaal voor het dagelijks bewegingsonderwijs van de kleuters.
● Een gemeenschapsruimte voor de vieringen.
● Gymzaal direct naast de school.
● Vakleerkracht gym voor alle gymlessen.
● Ruime en veilige speelgelegenheid buiten.
● Peuterspeelzaal en naschoolse opvang in hetzelfde gebouw

Cookie instellingen