Vakantierooster en studiedagen

Net als in vele andere landen in de wereld kent Nederland een leerplichtwet. De leerplichtwet maakt een aantal uitzonderingen op het verplichte schoolbezoek, bijvoorbeeld in het geval van ziekte. Ook zijn er regels afgesproken als er leerlingen zijn die om bijzondere redenen extra verlof moeten hebben. De Leerplichtwet geeft aan ouders en leerlingen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen extra verlof te vragen. De leerplichtwet geeft de mogelijkheid voor twee soorten verlof, namelijk: extra vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden.

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Onder dit verlof vallen omstandigheden die buiten de wil van de ouders of leerlingen liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
• Verhuizing van het gezin;
• Bezoek aan rechtbank i.v.m. wettelijke verplichtingen;
• Een huwelijk van bloed- en aanverwanten;
• Overlijden van bloed- en aanverwanten;
• Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten (aantal dagen wordt bepaald in overleg met directeur
  en/of leerplichtambtenaar;
• Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en officiële (huwelijks)jubilea van bloed en
  aanverwanten;
• Het voldoen aan religieuze verplichtingen.

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:
• Familiebezoek in het buitenland; 

• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;

• Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 

• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan; 

• Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie in verband met (verkeers)drukte; 

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

 

In verband met de bezwaartermijn dient het verlof acht weken van tevoren aangevraagd te worden of zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de reden van verlof (overlijden, ziekte, etc.). 

 

Extra vakantieverlof

Extra vakantieverlof is alleen dan mogelijk als ouders en kinderen in de normale vakanties niet samen weg kunnen, omdat de werkzaamheden van één of beide ouders dat niet toelaten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als één van de ouders in de horeca werkzaam is en in de vakanties moet werken. Wel dient men rekening te houden met de volgende voorwaarden:
• In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste 8 weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
• De verlofperiode mag uit maximaal 10 aaneengesloten schooldagen bestaan; 

• De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen; 

• Dit verlof mag één keer per jaar worden gegeven; 

• U moet een verklaring van uw werkgever inleveren waaruit de noodzaak van dit extra verlof blijkt (of een verklaring op officieel briefpapier in geval u een eigen bedrijf heeft).

 

Vakanties en vrijedagen voor het schooljaar 2023 – 2024

 
 
Studiedagen voor de hele school 
- maandag 25 september 2023
- woensdag 6 december 2023
- vijdag 9 februari 2024
- dinsdag 2 april 2024
- donderdag 6 juni 2024
 

Extra studiedagen voor de groepen 1 t/m 4.

(andere groepen gaan gewoon naar school)

- dinsdag 26 september 2023
- donderdag 8 februari 2024
- vrijdag 7 juni 2024
 
 
Extra vrije feestdagen
- 25/26 december 2023 - Kerstdagen
- 31 december 2023 - Oudjaarsdag
- 01 januari 2024 - Nieuwjaarsdag
- 29 maart 2024 - Goede Vrijdag
- 31 maart en 1april 2024 - Pasen
- 27 april 2024 - Koningsdag
- 5 mei 2024 - Bevrijdingsdag
- 19/20 mei 2024 - Pinksteren
   
VAKANTIEROOSTER 2023-2024
 
Herfstvakantie Week 42
14 oktober t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie
 
Week 52 en week 1
23 december t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie
 
Week 7
10 februari t/m 18 februari 2024
Meivakantie
 

Week 18 en 19
27 april t/m 10 mei 2024 ( inclusief
hemelvaart 9 en 10 mei 2024)

Zomervakantie
 

Week 28 t/m 33
6 juli t/m 18 augustus 2024

   
Cookie instellingen