Activiteitencommisie

Goed contact
Ouders en leerkrachten zijn de voorbeelden voor de kinderen. Hun gedrag, gewoontes, stijlen, enzovoorts zijn mede bepalend voor hoe kinderen zich ontwikkelen. Daarom is een nauwe samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk. De onderlinge dialoog staat hierbij steeds centraal. Educatief partnerschap past bij de school als leef- en leergemeenschap. Het dient een gezamenlijk belang want ouders en school willen optimale voorwaarden creëren voor het leren en de ontwikkeling van kinderen. Educatief partnerschap is doelgericht. Er is een pedagogisch, organisatorisch en democratisch doel. Het gaat uit van gelijkwaardigheid en impliceert wederzijdse betrokkenheid, het erkennen van verschillen in eindverantwoordelijkheid. Daarnaast vraagt het een investering van beide partners. 


We ervaren het als plezierig en waardevol wanneer ouders de school binnenkomen om ons te spreken. Dit werkt beter dan wanneer er buiten de school over onduidelijkheden of onenigheden wordt gepraat. Mocht dit spelen, dan verwachten we dat u dit in eerste instantie opneemt met de betrokken personen in school. Wij streven naar een wederzijdse eerlijke en open communicatie.
 

Wij horen graag van u hoe uw kind(eren) op het schoolgebeuren of andere bijzonderheden reageert. Een goed contact tussen school en thuis zal het kind een veilig gevoel geven en de hele sfeer op school ten goede komen. Behalve bij de leerkrachten kunt u voor informatie ook terecht bij leden van de MR (medezeggenschapsraad). 


Informatievoorziening
Op de Marlijn vinden we het belangrijk dat we in een open dialoog met elkaar kunnen omgaan. Zowel ouders als leerkracht nemen elkaar serieus. We luisteren naar elkaar, tonen inlevingsvermogen en we gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om. Wij geven elkaar feedback op het proces en de inhoud, maar niet op de persoon. Wij zien ouders als de expert van hun eigen kind, zij weten het meeste over het kind. School en ouders zijn beiden verantwoordelijk voor de leerling en daarom moet het contact optimaal zijn. Wij doen ons best om u op verschillende manieren te informeren. Omgekeerd verwachten wij dat u actief betrokken bent bij de schoolloopbaan van uw kind.

U kunt de volgende informatie van ons verwachten:
• De schoolgids: wordt jaarlijks in augustus gepubliceerd op de website;
• De schoolkalender, te vinden via een link op onze website
• Een nieuwsbrief (twee keer per maand);
• Jaarlijks een informatieavond voor alle ouders: de leerkracht vertelt wat er dit jaar in de groep gaat
  gebeuren;
• Jaarlijks een startgesprek, waarin diverse aandachtspunten m.b.t. het kind, groep of school met de
  (nieuwe) leerkracht besproken kunnen worden;
• Drie (of twee) keer per jaar een gesprek over de vorderingen van het kind;
• Eén tot twee keer per jaar een ouderavond met actuele thema’s 

 

De Activiteiten Commissie van de Marlijn organiseert jaarlijks (met behulp van leerkrachten) een groot aantal leuke activiteiten voor de kinderen van de Marlijn. Voorbeelden zijn Sinterklaas, Kerst, Pasen, school voetbal tournooi, Koningsdag en ook het eindejaarsfeest voor kinderen én ouders.

De Activiteiten Commissie bestaat momenteel uit 4 ouders.We zijn op zoek naar nog twee enhousiaste ouders die de AC willen komen versterken. Aan het begin van het jaar wordt in samenspraak met de school een activiteitenkalender opgesteld en worden er door de leerkrachten subcommissies gevormd in de school. De ouders in de AC verdelen de activiteiten over hen. (bijvoorbeeld de Sintcommissie, Kerstcommissie, Carnavalscommissie etc.)

 

 


 
 
 
Cookie instellingen