MR

Wat doet een medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet (Wet medezeggenschap op scholen/ http://www.infowms.nl/) vastgesteld orgaan dat op iedere school bestaat. De medezeggenschapsraad fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken.
 
In de MR van De Marlijn zitten 4 vertegenwoordigers van de school en 4 ouders van leerlingen met stemrecht.
Als MR proberen wij zo goed mogelijk te luisteren naar wat er binnen de school wordt gezegd.
De MR wordt door de directeur, op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de school. Er zijn ook zaken waar de directeur de instemming of het advies van de MR voor nodig heeft, zoals de begroting, het schoolplan en de schoolgids. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR voorstellen kan doen aan de directeur over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken. Wij proberen hier actief in te zijn.
 
De MR behandelt geen individuele (kindgebonden) zaken.
Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben omtrent de zaken waar wij ons mee bezighouden dan kunt u contact opnemen met de MR via mr@demarlijn.nl.  Of u kunt bellen naar de school, tel. 026-3334423, vraagt u dan naar iemand van de MR.
 
Reglement
Alle bevoegdheden van de MR en de procedure met betrekking tot de verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd.
Dit reglement is hier te downloaden. Indien gewenst kunt u ook een digitaal exemplaar ontvangen als u een mail stuurt naar mr@demarlijn.nl. Ook het MR statuut kunt u hier downloaden. 
 
Samenstelling MR
De MR bestaat uit de volgende personen:

Leerkrachtengeleding:
juf Esther, Delphina
juf Marije, groep 3/4
meester Erwin, groep 8E
meester Wesley, groep 8W

Oudergeleding:
Jitske de Haan (moeder van Aafke groep 4M en  Feike groep 7TM)
Judith Geursen (moeder Silke groep 5/6MA)
Jet Hangelbroek (moeder Sacha groep 7OC en Thomas groep 5/6MA) 
Arthur Tjon (vader van Isabelle groep 5/6MA)

Behalve deze leden van de MR is ook directeur Jasmijn Kuyvenhoven gedeeltelijk bij de MR-vergaderingen aanwezig.
 
Vergaderingen 
Voor het komende schooljaar zijn onze openbare vergaderingen op de volgende dagen gepland:

Woensdag 15 dec. 15.00 uur - 17.00

Woensdag 9 feb. 15.00 uur - 17.00

Woensdag 6 april 15.00 uur - 17.00

Woensdag 11 mei 15.00 uur - 17.00

Woensdag 15 juni 15.00 uur - 17.00 

U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Liefst even doorgeven op mr@demarlijn.nl.

Hier treft u de jaaragenda aan.

Notulen
Notulen 4 april 
Notulen 11 mei
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De Marlijn is een van de elf openbare scholen die vallen onder het bestuur van PPO De Link. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die wordt gevormd door een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders van alle scholen binnen (het bestuur van) PPO de Link.
Vanuit de MR van de Marlijn wordt de vertegenwoordiging in de GMR gevormd door één ouder en één leerkracht.
Vanuit een eigen positie, positieve betrokkenheid, en met een eigen verantwoordelijkheid, voert de GMR overleg met de algemeen directeur van PPO de Link over het algemene beleid voor de hele organisatie en over onderwerpen die de meerderheid van de scholen aangaan.
 
Contact
U kunt mailen naar mr@demarlijn.nl

Cookie instellingen