AVG

Binnen PPO de Link gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacybeleid van onze stichting. Wat wordt bewaakt door de Functionaris Gegevensbescherming op stichtingsniveau. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Voor het gebruiken van persoonsgegevens voor overige doeleinden (bijv. het gebruik van beeldmateriaal, het delen van een adressenlijst met klasgenoten) vragen wij vooraf toestemming van de ouders. Deze toestemming kunnen ouders te allen tijde intrekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan.

De persoonsgegevens en de vorderingen worden vastgelegd in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de betrokken medewerkers van onze school. Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlingengegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij deze uitwisseling verplicht is volgens de wet. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur. Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt de Marlijn gebruik van Cloudwise. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de leraar weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd.

Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. De school heeft met Cloudwise een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de persoonsgegevens. Via Cloudwise worden er geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 

Cookie instellingen