Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Uitdagend!
Veilig!
Betrokken!
Nieuwsgierig!


Vanaf het schooljaar 2017-2018 zetten wij KiVa in.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: 'Samen maken wij er een fijne school van!'
KiVa is goedgekeurd door het NJi en het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!
Meer uitleg voor ouders vindt u in deze presentatie: ouderavond de Marlijn.pdf

Het pestprotocol is onderdeel van ons anti-pestbeleid. Het protocol vindt u hieronder. Het volledige anti-pestbeleid kunt u vinden door hier te klikken.
   
PESTPROTOCOL "DE MARLIJN"

Inleiding
Dit pestprotocol is geschreven voor ouders en leerkrachten.
Ouders kunnen hierin lezen hoe wij als school omgaan met pestgedrag.
Met dit protocol willen we de leerkrachten een handvat geven waarmee ze het pesten op school proberen te voorkomen of op te laten houden.
 
Wat verstaan wij onder pesten?
Pesten gebeurt vaak buiten het oog van leerkrachten en ouders. Het gebeurt berekenend en met opzet. Pesten is een ongelijke strijd. Het gebeurt meestal door een groep (pester en meelopers). Pesten heeft meestal een vaste structuur en gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig.
 
Doelstelling
We vinden dat de school en de ouders er alles aan moeten doen om de kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te geven, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als zich ongewenste situaties voordoen, elkaar hierop aanspreken.
"De Marlijn" leert kinderen om te gaan met waarden en normen die van groot belang zijn in de samenleving, zoals tolerantie, respect en solidariteit.
Door wederzijds respect te tonen en elkaar te steunen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan.
 
Hoe proberen we op "De Marlijn" het pesten te voorkomen?
"De acht die je van elkaar verwacht"
Bij de sociaal-emotionele vorming op "De Marlijn" spelen "De acht die je van elkaar verwacht" een belangrijke rol.  De afspraken luiden:
1.      Houd rekening met elkaar.
2.      Eerst denken, dan doen.
3.      Heb respect voor elkaar.
4.      Wees eerlijk en sportief.
5.      Iedereen hoort erbij.
6.      Praat problemen of ruzies uit.
7.      Help elkaar en werk samen.
8.      Kom afspraken na.
 
In alle groepen wordt geregeld aandacht besteed aan de afspraken. Dit gebeurt op een niveau dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Bij conflicten wordt er ook teruggegrepen naar "de acht".
 
Duidelijke regels
Wanneer er problemen of conflicten zijn tijdens buitenspel, de gym of in de klas leren we de kinderen dat ze eerst met elkaar moeten praten om het probleem op te lossen. Als dit niet helpt moeten zij zeggen "stop, hou op". Wanneer het niet ophoudt, vertellen de kinderen dit aan de leerkracht. Deze praat dan met de desbetreffende kinderen over het probleem en probeert samen met de kinderen tot een oplossing te komen.
Soms wordt er individueel met kinderen gesproken en soms in groepsverband, dit is afhankelijk van de situatie.
Wanneer kinderen zien dat er gepest wordt, moeten kinderen weten dat het melden van pestgedrag een verplichting is. Zij vertellen dit meteen aan een leerkracht. Dit is geen klikken!
 
Voorbeeldgedrag van leerkrachten
De leerkrachten van "De Marlijn" streven ernaar een kindvriendelijke sfeer te creëren waarin het kind zich thuis en veilig voelt. Een sfeer waarin het kind zich door volwassenen en andere kinderen gewaardeerd voelt om wat het is en niet om wat het kan.
Leerkrachten laten in hun handelen zien hoe je met elkaar om hoort te gaan. Zij:
o   luisteren naar kinderen en laten hen uitpraten als ze wat vertellen;
o   geven complimentjes;
o   geven kinderen het gevoel dat ze fouten mogen maken;
o   laten merken dat niet iedereen hetzelfde hoeft te zijn en dat je een eigen mening mag hebben;
o   reageren adequaat op negatieve opmerkingen en uitlachen;
o   nemen gevoelens van kinderen serieus en zorgen dat andere kinderen dit ook doen.
 
Sfeer op school en in de klas
We vinden het belangrijk dat er een goede sfeer op school en in de klas is. Kinderen hebben vertrouwen in de leerkracht,  voelen zich veilig en kunnen en durven zichzelf te zijn en hun mening te geven.
Naast leren, vinden er ook andere activiteiten plaats op "De Marlijn", zoals spelletjes tussendoor, Marlijnviering, het Paasspel of andere activiteiten met de hele school. Deze activiteiten en festiviteiten beleven de kinderen als groep. Ze hebben het gezellig met elkaar. Dit draagt bij aan een positieve sfeer in de groep en vergroot het saamhorigheidsgevoel.
 
Praten over ruzies
Wanneer er ruzies plaatsvinden, praten we hier met elkaar over. De kinderen proberen zich in te leven in de ander en ze proberen inzicht te krijgen in wat er nu eigenlijk gebeurd is. Samen wordt er een oplossing bedacht.
 
Samenwerkingsopdrachten
Door opdrachten met anderen te maken leren de kinderen samen te werken. Kinderen zien dat ze iets van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Dit draagt bij aan een positieve relatie tussen kinderen.
We proberen kinderen te stimuleren om met verschillende kinderen samen te werken. Dit doen we middels coöperatieve werkvormen.
 
Open communicatie met ouders
"De Marlijn" wordt gekenmerkt door een 'open sfeer'. Leerkrachten proberen op een open manier met ouders te communiceren over het functioneren en de leervorderingen van de kinderen. Daartoe worden regelmatig oudergesprekken georganiseerd. Het beleid is er op gericht om bij eventuele problemen ouders in een vroegtijdig stadium uit te nodigen voor een gesprek. Het initiatief kan bij de leerkrachten, maar ook bij ouders liggen.
 
Hoe gaan we op "De Marlijn" om met pesten?
Het kan natuurlijk voorkomen dat er ondanks alle maatregelen in de preventieve sfeer gepest wordt. Pesten gebeurt meestal stiekem en buiten het gezichtsveld van leerkrachten en/of ouders. Wanneer er sprake is van pesten, wordt het vstappenplan gevolgd welk is opgenomen in het anti-pestbeleid. 


Klachtenregeling en klachtenreglement.

Wanneer ouders het ergens niet mee eens zijn, is het de bedoeling de ongenoegens of onvrede eerst met de groepsleerkracht te bespreken. Wanneer het resultaat van dat gesprek met de groepsleerkracht niet het gewenste resultaat oplevert, kan met de directeur overlegd worden. Wanneer deze gesprekken niet tot een oplossing leiden, kan er conform de door het bestuur van PPO 'De Link" vastgestelde klachtenregeling gehandeld worden. In dit klachtenreglement is o.a. de procedure geregeld betreffende het indienen en de afhandeling van een klacht, de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de contactpersoon op de school en van de vertrouwenspersoon die door het bestuur is aangesteld.

De onderhavige klachtenregeling is alleen van toepassing als ouders met hun klacht niet ergens anders terecht kunnen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dit echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van PPO 'De Link'. Er zijn op school contactpersonen aangesteld die ouders nader kunnen informeren over het gebruik van deze klachtenregeling en hen kunnen doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De contactpersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht er binnen de school geen goede oplossing voor de klacht gevonden worden, dan kan een formele klacht ingediend worden bij het bestuur van PPO 'De Link' of bij de Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Wij hopen en vertrouwen er op dat het zo ver echter nooit hoeft te komen. Het klachtenreglement bepaalt dat anonieme klachten niet in behandeling worden genomen.

De contactpersonen op De Marlijn zijn Rachel Wierenga en Wendy Jalink.
De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders zijn Marijke van den Brink en Michelle Haagmans. Beiden bereikbaar op: 088-3556000
Klachten of vermoedens over ongewenste gedragingen van volwassenen, te denken valt aan seksueel misbruik, (seksuele) intimidatie, racisme, discriminatie e.d. kunnen, al dan niet na overleg met de contactpersoon, neergelegd worden bij de vertrouwenspersoon.

Mocht een probleem escaleren tot een klacht en mocht de klacht niet goed worden afgehandeld door de school of door PPO de Link, dan kan een klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. PPO de Link is lid van deze klachtencommissie, die volledig onafhankelijk is en klachten in behandeling neemt. Als een klacht wordt ingediend, en deze in behandeling wordt genomen, wordt er meestal een hoorzitting georganiseerd. Na de hoorzitting ontvangen de klager en PPO de Link een conclusie en een advies.

De gegevens van de LKC zijn:
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
Telefoon: 030-2809590
 
U kunt hier de klachtenregeling  van PPO de Link vinden.
 
Nieuwe ouders
Aanvraag gesprek
Kalender
<
Augustus
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo